Veiklos kokybės įvertinimo rezultatai

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ plačiojo veiklos kokybės įvertinimo rezultatai (peržiūrėti)


 

Tėvų anketinio tyrimo „Lopšelio-darželio „Atžalynas“ ugdomoji aplinka, ugdymo kokybė ir esamos problemos “ pristatymas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti tėvų nuomonę apie įstaigos ugdymo kokybę, grupių/lauko erdvių fizinę aplinką, jos įtaką vaiko ugdymui(si), nustatyti esamą fizinės aplinkos lygį ir numatyti priemones jos gerinimui. Tyrimą 2014 m. gruodžio mėn. atliko direktorė R. Petraitienė. Tyrime dalyvavo 101 respondentas. Gauti tėvų atsakymai kiekybiškai ir procentais pagal atskirus teiginius.

Tėvų tyrimo rezultatai peržiūrėti 

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS–DARŽELIS ,,ATŽALYNAS“

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

2014-05-26

Naujoji Akmenė

 

TIRIAMOJI SRITIS

 1. VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

 

BENDROS IŠVADOS: Atlikus pasirinktos veiklos srities ,,Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ veiklos kokybės įsivertinimą, galima teigti, kad šios veiklos srities rodikliai atitinka 3,5 vertinimo lygį. Tai reiškia, kad pasiekimų yra daugiau negu trūkumų.

 

Rodiklis 3.1. ,,Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas“ atitinka 3,2 lygį.

 

 • Vaiko daroma pažanga vertinama rudenį ir pavasarį, surašant jų pasiekimus į vertinimo aplankalus. Pedagogai kasdien naudoja žodinį vertinimą, vaiko stebėjimą ir pokalbį su vaiku.
 • Vaiko daromos pažangos vertinimas turi įtakos vaiko ugdymuisi.
 • Vaiko daromą pažangą vertina grupių pedagogai, skatinami ir vaikai dalyvauti vertinime.
 • Pedagogo, logopedo, judesio korekcijos, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto sąveika turi įtakos vaiko sveikatos kompetencijos ugdymo kokybei.
 • Sveikatos ugdymo temos rašomos į grupių teminius planus. Vaiko sveikatos gebėjimų pažanga yra pastebima ir įvertinama.
 • Tėvai sutinka, kad įstaigoje geros sąlygos vaikams sportuoti. Jų nuomone, sporto būrelių veikla, rytinė mankšta, kūno kultūros valandėlės, sveikatos savaitės turi teigiamos įtakos vaiko sveikatai, fizinio aktyvumo stiprinimui.

 

 

Silpnoji vaiko raidos ir pasiekimų vertinimo pusė:

 

 • Pedagogai vertindami vaikų pasiekimus, susiduria su kai kuriais sunkumais: laiko stoka, vertinimo aplankuose esantiems teiginiams trūksta konkretumo, aiškumo, nuoseklumo.
 • Ugdytinių tėvai nenoriai dalyvauja vaikų sveikatos ugdymo plėtojime.

 

Rodiklis 3.2 ,,Vaiko pasiekimų kokybė“ atitinka 3,8 lygį.

 

 • Vaikai pažangą padarė visose srityse įvairiais amžiaus tarpsniais sveikatos kompetencijoje.
 • Priešmokyklinio amžiaus vaikai yra gerai įsisavinę žinias apie sveikatos stiprinimą ir saugojimą. Vaikams labiausiai patinka išvykos, pasivaikščiojimai, žaidimai lauke, kūno kultūros valandėlės ir rytinė mankšta, ,,Futboliuko“ turnyras.
 • Tėvai patenkinti savo vaikų, kurie turi kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, daroma kalbinių gebėjimų pažanga, kuri priklauso nuo logopedo, grupės auklėtojų, kitų įstaigos specialistų ir tėvų tarpusavio sąveikos.

 

Silpnoji vaiko pasiekimų kokybės pusė:

 

 • Sunkiausiai vaikams sekasi pamėgdžioti rodomus judesius, išlaikyti pusiausvyrą atliekant pusiausvyros lavinimo pratimus, rūpintis savo ir kitų vaikų saugumu, žaidžiant judrius žaidimus, atsipalaiduoti ir nusiraminti po fizinio krūvio.
 • Vaikų manymu, mažai organizuota ,,Futboliuko“ turnyrų, sporto švenčių, įvairių varžybų ir estafečių.
 • Tėvų manymu, mažiausiai įtakos vaikų kalbinių gebėjimų tobulėjimui, turi kvėpavimo korekcija gydomosios mankštos kabinete.

 

 

Tiriamosios srities koordinatorius                      Natalja Plindinienė