Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
Specialiųjų poreikių vaikų ugdymą vykdo įstaigos Vaiko gerovės komisija. Ši komisija bendradarbiauja su rajono pedagogine psichologine tarnyba. Vadovaujantis įstaigos Vaiko gerovės komisijos ir PPT specialistų rekomendacijomis, įvertinus vaikų , turinčių ugdymosi sunkumų, gebėjimus bei interesus ir gavus tėvų sutikimą jie ugdomi visiškos integracijos forma kartu su kitais grupės vaikais bendrojo lavinimo grupėse.
Vaikai ugdomi pagal bendrąsias jų amžiaus grupės programas, individualias vaiko ugdymo programas, kalbos ir kalbėjimo ugdymo programas. Individualizuojant bei diferencijuojant užduotis, atsižvelgiama į kiekvieno vaiko bendravimo, pažinimo, motorikos, kalbos, savitvarkos ugdymo (si) poreikį, sunkumus, raidos sutrikimus, stengiamasi užtikrinti tėvų lūkesčių įgyvendinimą bei palengvinti pačių vaikų ugdymą (si).
Vykdant specialiųjų poreikių vaikų integraciją įstaigoje sistemingai analizuojamos ugdymo proceso problemos. Pedagogai fiksuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi rezultatus ir pažangą, vykdo vaikų pasiekimų vertinimą, teikia informaciją tėvams.