Skatinimo tvarka

PATVIRTINTA
Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ direktoriaus 2013 m. balandžio 10 d.
įsakymu Nr. V- 9

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ DARBUOTOJŲ SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ bendruomenės skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais ir nutarimais , Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo tvarkos apmokėjimo tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr.28-655; 2009, Nr.100-4185, 2012, Nr.86-4504, nauja įstatymo redakcija galioja nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d.), Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ Kolektyvine sutartimi, Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ nuostatais, lopšelio-darželio „Atžalynas“ vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis.
2. Tvarka nustato mokyklos bendruomenės skatinimo ir drausminimo sistemą. Ši Tvarka reglamentuoja ir ilgalaikių tarnybinių priedų, skirtų apmokėti už papildomus darbus, paskyrimą. Tvarka suderinta su Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ Darbo tarybos atstovais ir Mokyklos taryba.
3. Tvarka yra skiriama Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ ir jo filialo Vaikų dienos centras darbuotojams, siekiant užtikrinti tikslingą ir skaidrų lėšų, skirtų darbuotojų skatinimui, panaudojimą. Darbuotojai skatinami iš sutaupytų darbo užmokesčio fondo lėšų ar iš kitų įstaigos lėšų. Vienkartinės materialinės pašalpos skiriamos iš įstaigai skirtų lėšų.
II. VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

4. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos Darbuotojų skatinimo tvarkos tikslas – tobulinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimą, siekiant apmokėti už papildomus darbus, kurie nenumatyti pareiginiuose nuostatuose; sudaryti geresnes sąlygas nei numato Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys darbo užmokesčio apskaičiavimo metodiką; skatinti darbuotojų iniciatyvumą, asmeninių nuopelnų indėlį į įstaigos tikslų įgyvendinimą bei tiesioginių pareigų sąžiningą atlikimą.
5. Skatinimo formos: darbuotojai gali būti skatinami:
5.1. Mokyklos direktoriaus ar administracijos padėka žodžiu ( pareikšta susirinkimų, posėdžių, švenčių ar individualių pokalbių metu);
5.2. mokyklos direktoriaus padėka (įsakymas ar padėkos raštas);
5.3. Švietimo skyriaus padėka;
5.4. Akmenės rajono mero Padėkos raštu;
5.5. Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštu;
5.6. vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų;
5.7. personaliniais priedais ir priemokomis prie tarnybinių atlyginimų, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų;
5.8. pedagogai už ypatingus nuopelnus , kuriems darbo užmokestis mokamas iš Mokinio krepšelio lėšų, gali būti skatinami apmokant kvalifikacijos kėlimą užsienyje ŠMM akredituotose programose;
5.9. mokyklos darbuotojams už nuopelnus gali būti skiriama laisva diena Darbo kodekso nustatyta tvarka.
6. Skatinimo kriterijai: darbuotojai gali būti skatinami šiais atvejais:
6.1. už aukštus praėjusių metų veiklos ir įstaigos kaitos rezultatus (jei yra mokos fondas);
6.2. už darbuotojo indėlį, įgyvendinant strateginius ir prioritetinius įstaigos tikslus (jei yra mokos fondas);
6.3. už ruošimąsi renginiams ir renginių organizavimą;
6.4. įstatymo nustatytų švenčių progomis (Šv. Kalėdų, Tarptautinės mokytojo dienos proga ir kt.) (jei yra mokos fondas); 6.5. už papildomus darbus, nesulygtus darbo sutartyje ir nenumatytus darbuotojų pareiginiuose nuostatuose;
6.6. už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų ( pareigų) atlikimą;
6.7. už aukštą kvalifikaciją (jei yra mokos fondas);
6.8. pedagogai – už aukštus ugdytinių ugdymo(si) ir saviraiškos pasiekimus rajone ir už jo ribų (jei yra mokos fondas);
6.9. už įvairių funkcijų ( administracinių, buhalterinės apskaitos, įvairių pagalbinių darbų ir kt.) atlikimą filiale Vaikų dienos centras;
6.10. pedagogams ir kitiems specialistams už darbą su specialiųjų poreikių vaikais;
6.11. už projektų rengimą ir dalyvavimą, ES projektų koordinavimą ir administravimą;
6.12. už didesnio vaikų skaičiaus, nei nustatyta Higienos normos ir taisyklėse, ugdymą grupėse;
6.13. už pozityviosios darbo patirties skleidimą įstaigoje ir už jos ribų, aktyvų dalyvavimą darbo, kūrybinėse grupėse ir savivaldos institucijose;
6.14. už įstaigos rėmėjų pritraukimą, įstaigos reprezentavimą visuomenėje, žiniasklaidoje, internetinėje erdvėje ;
6.15. darbuotojų gyvenimo (50 –mečio,55-mečio , 60-mečio, 65-mečio) ir darbo metų ( 20, 25, 30, 35, 40) jubiliejinių sukakčių progomis ( jei yra mokos fondas);
6.16. darbuotojui išeinant į pensiją, kai darbo stažas įstaigoje ne mažesnis kaip 10 metų.
7. Skatinimo procedūra:
7.1. Skatinimo formą ir dydį nustato mokyklos direktoriaus sudaryta darbo grupė, į kurią įtraukiami mokyklos darbuotojų darbo, mokyklos, mokytojų tarybų atstovai.
7.2. Darbo grupė renkasi esant reikalui , bet ne rečiau kaip kartą per metus ( baigiantis kalendoriniams ar mokslo metams).
7.3. Mokyklos darbuotojus skatinimui teikia pavaduotoja ugdymui , ūkio dalies vedėja, įstaigos savivaldos institucijos.
7.4. Darbuotojų skatinimui konkrečių skirtų lėšų dydį įsakymu nustato įstaigos direktorius, vadovaudamasis šia Tvarka (lopšelio-darželio „Atžalynas“ nuostatų VI skyriaus 49.14 punktas), atsižvelgiant į konkrečiu atveju turimas lėšas.
7.5. Mokyklos taryba teikia įstaigos vadovui pasiūlymus dėl darbuotojų premijavimo, atsižvelgdama į darbuotojų profesines kompetencijas (Mokyklos tarybos nuostatų II dalies 3.3. punktas).
7.6. Visi piniginiai išmokėjimai vykdomi neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų ( esant mokos fondui).

III. VIENKARTINIŲ MATERIALINIŲ PAŠALPŲ IR PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMAS , KITOS SOCIALINĖS GARANTIJOS

8. Ikimokyklinio ugdymo mokykla, neviršydama darbo užmokesčio fondo arba iš specialiosios programos, gali skirti vienkartines pinigines išmokas ir materialines pašalpas jos prašantiems darbuotojams , neviršijant vieno MMA dydžio žemiau išvardintais atvejais:
8.1. materialines pašalpas:
8.1.1. įvykus stichinei nelaimei ir patyrus nuostolių ( gaisrui, potvyniui ir dėl kitų, nuo darbuotojų nepriklausančių priežasčių );
8.1.2. mirus darbuotojo artimam giminaičiui (sutuoktiniui (-ei), vaikui (įvaikiui), motinai, tėvui );
8.1.3. mirus pačiam darbuotojui – vienkartinė materialinė pašalpa išmokama jo šeimos nariams;
8.1.4. darbuotojo ilgalaikės ligos atveju;
8.1.5. esant ypač sunkiai materialinei padėčiai darbuotojams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 16 metų amžiaus ar neįgalų vaiką iki 18 metų.
8.2. vienkartines pinigines išmokas:
8.2.1. darbuotojams, sulaukusiems pensinio amžiaus , dirbusiems įstaigoje ne mažiau kaip 10 metų, išeinant į pensiją iš pagrindinio darbo , išmokama 2 mėnesių jų atlyginimo dydžio išmoka;
8.2.2. amžiaus jubiliejaus ( 50-mečio, 60-mečio, 65- mečio proga) ir įstaigos darbo jubiliejinių metų sukakčių ( 20, 25, 30, 35, 40) progomis gali būti skiriama vienkartinė išmoka nuo 200 Lt iki 500 Lt;
8.2.3. įstatymo nustatytų švenčių progomis (Šv. Kalėdų, Tarptautinės mokytojo dienos proga ir kt.);
8.2.4. darbuotojams atlikus vienkartines labai svarbias įstaigai užduotis ar dirbant papildomus darbus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose.
9. Visais atvejais, nurodytais šios Tvarkos 8.2.1-8.2.4 punktuose, vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 50 procentų nustatytojo tarifinio atlyginimo darbuotojui dydžio.
10. Įstaigos vadovai skatinami, vadovaujantis teisingumo principu (išmokos dydį nustato steigėjas). Tuo atveju, kai skiria pati įstaiga, tarp darbuotojų ir vadovų išmokų dydžių skirtumas neturi būti didesnis kaip 40 procentų.
11. Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių paskirta tarnybinė ar drausminė nuobauda.
12. Ligos atveju už 2 (dvi) pirmąsias dienas ikimokyklinės įstaigos darbuotojams mokama 80 procentų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka.
13. Dokumentai paramai gauti ( darbuotojo prašymas, pažyma iš gydymo įstaigos, mirties liudijimo kopija ir kt.) direktoriaus vardu pristatomi sekretoriui, perduodama buhalterijai, o išmoka išmokama iškart arba su mėnesio atlyginimu.
IV. DARBUOTOJŲ PERSONALINIŲ PRIEDŲ , PRIEMOKŲ NUSTATYMO TVARKA
14. Vadovaujantis LR DK 233 str. ir LR Vyriausybės nutarimu 1993-07-08 Nr. 511, personalinių priedų, priemokų dydis neturi viršyti 0,7 tarnybinio atlyginimo dydžio.
15. Priedai nustatomi nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos.
16. Priedas mažinamas arba panaikinamas , jeigu pablogėja asmenų, kuriems jie paskirti, darbo rezultatai.
17. Personaliniai priedai, priemokos skiriamos darbuotojams:
17.1. kai darbuotojas atlieka skubias, svarbias ar sudėtingas užduotis (darbus);
17.2. kai darbuotojas vykdo papildomus darbus, funkcijas už laikinai nesančius darbuotojus (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis) nurodant konkretų terminą bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos;
17.3. kai darbuotojas turi aukštą kvalifikaciją, gerai vykdo savo pareigas;
17.4. pedagogams ir kitiems specialistams už darbą su specialiųjų poreikių vaikais;
17.5. priešmokyklinio ugdymo pedagogams, specialiesiems pedagogams – Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
17.6. darbuotojams už projektų rengimą, dalyvavimą, ES projektų koordinavimą ir administravimą;
17.7. už įvairių funkcijų ( administracinių, buhalterinės apskaitos, įvairių pagalbinių darbų ir kt.) atlikimą filiale Vaikų dienos centras;
17.8.

IV. VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ
MOKĖJIMO TVARKA

16. Vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ darbuotojams šioje tvarkoje numatytos vienkartinės piniginės išmokos ir materialinės pašalpos įforminamos vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ direktoriaus įsakymu.
17. Mokant vienkartines materialines pašalpas, prie parengiamosios medžiagos pridedamas raštiškas tarnautojo ar darbuotojo prašymas ir atitinkami tai patvirtinantys dokumentai (liudijimų kopijos, medicinos įstaigų pažymos ir kt.).
________________________________