Laisvos vietos

Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“ skelbia konkursą vyriausio buhalterio pareigoms užimti

Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“ (biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 4, LT-85150 Naujoji Akmenė, el. paštas atzalynas@akmene.lt, kodas 190440790) skelbia konkursą vyriausio buhalterio pareigoms užimti (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį 1 etatu, pareigybės lygis – A2). Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių–ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, darbo tvarkos taisyklėse.

Konkurso pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties (ekonomisto profesinė kvalifikacija) išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį buhalterinės apskaitos krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį.
 3. Gebėti dirbti kompiuterinės programos Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis.
 4. Žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, taip pat rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą.
 5. Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa „BIUDŽETAS“ pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS).
 6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti pareigingu, atsakingu, gebėti bendrauti su žmonėmis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Užpildytą pretendento anketą.
 5. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentai priimami nuo 2019 m. liepos 16 d. iki 2019 m. liepos 29 d. 17.00 val.

Informacija teikiama tel. (8 425) 56 554.

Pretendentai, kurie atitinka skelbime nustatytus reikalavimus, kviečiami į pokalbį.

Pokalbis vyks 2019 m. rugpjūčio 6 d. 10.00 val. Naujosios Akmenės vaikų lopšelio – darželio „Atžalynas“ direktoriaus kabinete.

 

 

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VAIKAMS LOPŠELYJE-DARŽELYJE

„ATŽALYNAS“

Laisvų vietų skaičius

Lopšelio grupė

(1,5–3 metų)

Ikimokyklinė grupė

(3–4 metų)

Ikimokyklinė grupė

(4–5 metų)

Ikimokyklinė  grupė

(5–6 metų)

Priešmokyklinės grupės

(6–7 metų)

0

0

0

1

10

 

 INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VAIKAMS SKYRIUJE „ŽVAIGŽDUTĖ“

Laisvų vietų skaičius

Lopšelio grupės

(1,5–3 metų)

Ikimokyklinė grupė

(3–4 metų)

Ikimokyklinė grupė

(4–5 metų)

Ikimokyklinės  grupės

(5–6 metų)

Priešmokyklinės grupės

(6–7 metų)

0

0

2

0

4

 

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

Laisvų darbo vietų nėra.

Konkursai į laisvas darbo vietas nevyksta.