Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Lopšelio-darželio„Atžalynas“
direktoriaus 2012 m. rugsėjo 4 d.
įsakymu Nr. V-43

PRITARTA
lopšelio-darželio „Atžalynas“
Darbo tarybos
2012 m. rugpjūčio 28 d.

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“
VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“ (toliau tekste – Įstaiga) yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis švietimo srityje pagal patvirtintus nuostatus, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu ir savo pavadinimu, logotipą.
2. Įstaigos steigėjas – Akmenės rajono savivaldybė. Įsteigimo data, pagrįsta teisės aktais, yra 1973 metų gruodžio 3 diena. 1995 metų birželio 2 dieną įregistruota Akmenės rajono valdyboje, rejestro numeris 002300, įstaigos kodas 190440790.
3. Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, turinti filialą Vaikų dienos centras. Ji veikia pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą ir išlaikoma iš Lietuvos valstybės biudžeto ir ES projektinių lėšų. Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla. Pagrindinė veiklos sritis – neformalus švietimas. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Kitos veiklos rūšys- vaikų dienos priežiūros veikla.
4. Įstaigos buveinė: Respublikos g. 4, Naujoji Akmenė, Lietuvos Respublika. Interneto tinklalapio adresas: http://atzalynas.aivaweb.lt. 5. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir ministro įsakymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, Steigėjo veiklos dokumentais, Mokyklos direktoriaus įsakymais, mokyklos nuostatais ir šiomis vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės).
6. Šios Taisyklės reglamentuoja ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendrą tvarką. Darbuotojo pareigas reglamentuoja darbo sutartis, pareigybės aprašymas, saugos ir sveikatos instrukcijos, įsakymai.
7. Vidaus ir darbo tvarkos taisyklių (toliau tekste – Taisyklių) tikslas – padėti racionaliai naudoti darbo laiką, žmogiškuosius ir materialinius išteklius, stiprinti darbuotojų darbo drausmę ir atsakomybę, užtikrinti gerą Įstaigos veiklos organizavimą.  (PLAČIAU)