Atestacijos komisija

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PEDAGOGUS)

ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Regina Petraitienė

Direktorė-Pirmininkas

2.

Rasa Dagelienė

Švietimo padalinio (skyriaus) vadovė – Narys

3.

Audronė Ruškienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Narys

4.

Irena Daščiorienė

Metodininkė – Narys

5.

Nijolė Lukšienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

6.

Jolita Šimkienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

7.

Nijolė Lukauskaitė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė – Narys